POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych

 

Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w  Brwinowie (Moszna Parcela 29, Hala C4A, 05-840 Brwinów), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000460280, REGON: 146655127, NIP: 5223005758, przywiązuje szczególną wagę do prawa do prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą stronę WWW.

 

 

I. Definicje

Dane osobowe: Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1 RODO).

Przetwarzanie: Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Informacje dotyczące polityki prywatności

 

Nasza Polityka prywatności została stworzona, po to, aby wyjaśnić – w przystępny i przejrzysty sposób – jakie dane osobowe zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy, jaki jest cel tego przetwarzania, kto jest Administratorem danych i jakim podmiotom możemy je przekazać.

Dane osobowe odnoszą się do wszystkich informacji, które mogą nam coś o Państwu powiedzieć lub które możemy z Państwem powiązać. Dotyczy to w szczególności imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu IP urządzenia. Przetwarzanie rozumiemy jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, zmienianie, organizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie lub usuwanie.

Odwiedzanie naszej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Zapytania takie zapisywane są w logach serwera (są to m.in. adres IP Użytkownika, data, czas). Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Udostępniają nam Państwo swoje informacje osobowe również kontaktując się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji, w tym formularza kontaktowego.

 

 

III. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie, Moszna Parcela 29, Hala C4A, 05-840 Brwinów

 

IV. Jakie dane osobowe zbieramy

 

Dane osobowe, które zbieramy, obejmują:

dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP Pana/Pani komputera lub urządzenia mobilnego,

dane na temat zachowań i preferencji internetowych, takie jak adres IP Pana/Pani urządzenia mobilnego lub komputera i strony, które odwiedza Pan/Pani w witrynie http://www.pure-ice.pl/.

 

 

V. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

1) umożliwienia korzystania ze strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3) do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) do rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, dotyczących sposobu funkcjonowania strony (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

 

VI. Czy udostępniamy Państwa dane osobowe

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być pracownicy Administratora (w zakresie, w jakim są im one niezbędne do wykonywania ich obowiązków).

Dane osobowe użytkownika mogą być ujawniane również:

osobom trzecim, na które Administrator dokonuje cesji swoich praw lub obowiązków na podstawie stosownej umowy;

krajowym lub międzynarodowym organom nadzorczym, egzekucyjnym lub giełdowym oraz sądom w przypadkach, gdy Administrator jest do tego zobowiązany na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących; oraz

organom administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom publicznym.

 

VII. Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe

 

 

Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

 

VIII. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe

 

Aby chronić Państwa dane, w całej naszej organizacji stosujemy polityki i standardy wewnętrzne. W szczególności, a także zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa IT itp.), aby zagwarantować poufność i integralność Państwa danych osobowych, a także bezpieczny sposób ich przetwarzania. Ponadto pracownicy Administratora podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności i nie mogą niezgodnie z prawem ani niepotrzebnie ujawniać Państwa danych osobowych.

 

 

IX. Państwa prawa i sposób, w jaki ich przestrzegamy

 

Przestrzegamy Państwa praw jako Użytkownika naszej strony internetowej do określenia, w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe. Prawa te obejmują:

Prawo dostępu do informacji

Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas, aby otrzymać zestawienie danych osobowych, które przetwarzamy.

Prawo do sprostowania danych

Jeśli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Może Pan/Pani wnieść do nas sprzeciw wobec wykorzystywania Pana/Pani danych osobowych. Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec otrzymywania od nas wiadomości handlowych, rezygnując z subskrypcji poprzez kliknięcie w link, który znajduje się u dołu każdej handlowej wiadomości e-mail.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Ma Pan/Pani prawo zwrócić się do nas o ograniczenie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych, jeśli:

uważa Pan/Pani, że informacje są nieprawidłowe,

przetwarzamy dane niezgodne z prawem.

Może zwrócić się Pan/Pani do nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeśli:

nie są nam już one potrzebne do celów, dla których dane zostały zebrane,

wycofuje Pan/Pani swoją zgodę na ich przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy przetwarzania,

sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu przez nas Pana/Pani danych do naszych prawnie uzasadnionych interesów, a nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych i sprzeciw ten został uznany,

przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem lub

przepisy Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej wymagają, abyśmy usunęli Pana/Pani dane osobowe.

Prawo do wniesienia skargi

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

X. Ciasteczka. Polityka plików “cookies”

 

 

1. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i wykorzystywane do:

umożliwienia utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej podstronie strony internetowej,

dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez strony internetowe osadzone w serwisie, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

6. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

 

 

XI. Osadzone treści z innych witryn

 

Treści prezentowane w serwisie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby odwiedzili Państwo bezpośrednio konkretną witrynę. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności prezentowane na tych stronach. Prosimy, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z prezentowaną tam polityką prywatności.

 

XII. Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika

 

Administrator oświadcza, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności oświadcza, że wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne celem właściwego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników.

 

XIII. Kontakt

 

 

W celu kontaktu z nami w sprawach zawartych w powyższej polityce prywatności prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@pure-ice.pl.

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych dla potencjalnego klienta Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w  Brwinowie (Moszna Parcela 29, Hala C4A, 05-840 Brwinów), adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przekazania informacji handlowych o oferowanych przez nas usługach i produktach, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli sam przekazałeś nam swoje dane osobowe i wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie w powyższym celu dodatkową podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP, nazwy działalności gospodarczej oraz adresu prowadzenia działalności gospodarczej.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

a) dostawcom dla Administratora usług, w szczególności informatycznych lub prawnych zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

b) pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi,

c) innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu zgłoszenia do nas żądania ich usunięcia.

6. Masz prawo do uzyskania na podstawie pisemnego wniosku kopii danych przekazanych do państw trzecich oraz informacji na temat zastosowanych środków zabezpieczających dane.

7. Twoim prawem jest uzyskanie dostępu do danych, żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz w każdym czasie zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz kierować listownie lub mailowo na adresy Administratora podane w pkt 1.

10. Twoje  dane  nie  będą  przetwarzane  w  procesie  zautomatyzowanego podejmowania   decyzji,   w tym profilowania.

11. Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, albo od podmiotu, który uzyskał dane od Ciebie z prawem do udostępnienia ich nam.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych dla osób reprezentujących kontrahentów Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie i koordynujących realizację umów zawartych z Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w  Brwinowie (Moszna Parcela 29, Hala C4A, 05-840 Brwinów), adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

- w celach niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy zawartej z Twoim pracodawcą / zleceniodawcą, w ramach której pełnisz funkcje reprezentacyjne lub koordynujące, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

- w  celach  niezbędnych  do  wypełnienia obowiązków  prawnych  ciążących  na Administratorze,   w   szczególności wynikających  z  prawa  podatkowego  i przepisów o rachunkowości, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

a) dostawcom dla Administratora usług, w szczególności informatycznych, prawnych, factoringowych zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

b) pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi,

c) innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Masz prawo do uzyskania na podstawie pisemnego wniosku kopii danych przekazanych do państw trzecich oraz informacji na temat zastosowanych środków zabezpieczających dane.

6. Jeżeli  przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na Administratorze,  to  Twoje dane osobowe będą  przetwarzane  przez  okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, to Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane  lub  do  czasu  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych, z zastrzeżeniem  istnienia  po  stronie  Administratora  lub  osoby  trzeciej  ważnych  prawnie uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,  nadrzędnych  wobec Twoich interesów,  praw  i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Twoim prawem jest uzyskanie dostępu do danych, żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz w każdym czasie zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji.

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz kierować listownie lub mailowo na adresy Administratora podane w pkt 1.

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

12. Źródłem uzyskania informacji o Twoich danych jest podmiot, o którym mowa w pkt 2 powyżej – tj. pracodawca lub zleceniodawca, z którym współpracujesz przy zawieraniu lub realizacji umowy zawartej z Administratorem.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych i prawach z tym związanych dla osób, które współpracują z Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie na podstawie umów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Ice sp. z o.o. z siedzibą w  Brwinowie (Moszna Parcela 29, Hala C4A, 05-840 Brwinów), adres e-mail: biuro@pure-ice.pl (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji łączącej nas z Tobą umowy, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, zameldowania, prowadzenia działalności, adresy e-mail, numeru NIP i REGON, numeru dowodu osobistego, nazwy działalności gospodarczej.

4. Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

a) dostawcom dla Administratora usług, w szczególności informatycznych, prawnych, factoringowych zobowiązanym do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

b) pracownikom Administratora w związku z realizowanymi obowiązkami służbowymi,

c) innym podmiotom lub organom państwowym, jeżeli obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Masz prawo do uzyskania na podstawie pisemnego wniosku kopii danych przekazanych do państw trzecich oraz informacji na temat zastosowanych środków zabezpieczających dane.

7. Twoim prawem jest uzyskanie dostępu do danych, żądanie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz w każdym czasie zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz kierować listownie lub mailowo na adresy Administratora podane w pkt 1.

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.